DutchEnglish
Custom AKA WOD January 12, 2017
Thursday January 12, 2017 'Custom AKA WOD'

For time:
20 cal ski/bike/row
20 C&J 75/52,5 kg
20 cal ski/bike/row