DutchEnglish
Custom AKA WOD November 25, 2016
Friday November 25, 2016 'Custom AKA WOD'

A
Press Complex 2
1 Strict Press + 3 Push Press + 5 Push Jerk

B
161118B
For time:
100 Burpees
200 DU