DutchEnglish
Custom AKA WOD November 9, 2016
Wednesday November 9, 2016 'Custom AKA WOD'

5RFT
12 sdhp 42,5/30 kg
400m run
12 push jerk 42,5/30 kg